Privacybeleid

Opmerking vooraf

Om de leesbaarheid te bevorderen hebben we in deze verklaring de Stichting Binnenvaartmuseum Nijmegen soms benoemd als ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

Hoe gaan wij om met uw informatie?

Op het moment dat u onze website www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl bezoekt, of ons benadert door middel van telefoon, brief of e-mail, aanmeld bij ons als een ‘vriend’ (sponsor) of gebruik maakt van onze services die wij bieden dan kan het zijn dat u ons persoonlijke informatie geeft. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met deze informatie. De site en diensten van ons zijn continu in ontwikkeling. Daarom kan het zijn dat deze privacyverklaring zo nu en dan wordt gewijzigd. Neem de privacyverklaring daarom geregeld door om op de hoogte zijn van het laatste privacy beleid. Blijft u gebruik maken van de site en diensten van ons na wijziging van de privacyverklaring dan gaat u akkoord met de wijzigingen in het privacy beleid.

Gebruik gegevens

Gegevens die worden verstrekt bij registratie worden verzameld en geregistreerd door ons. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor onze dienstverlening. Deze gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld. Alleen als we genoodzaakt zijn door een wettelijke bepaling of een bevel deze gegevens te verstrekken, vindt verstrekking van de gegevens plaats. Is dit het geval dan wordt u daar echter tijdig over geïnformeerd, tenzij de wettelijke bepaling of bevel anders beslist. Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

Gebruik website en cookies

Gebruik van onze website geeft ons automatisch bepaalde anonieme informatie over het gebruik via uw IP-adres. Het gaat om gegevens zoals het IP-adres, de browser, de duur en tijdstip van bezoek aan de website en de onderdelen die worden bezocht. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De website maakt geen gebruik van tracking cookies of andere marketing gerelateerde cookies.

Persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van diensten, het mogelijk maken van correspondentie alsook het voeren van een administratie ten behoeve van sponsorschap (word een vriend). Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeninggegevens
 • Bij bepaalde diensten evtueel: adresgegevens en bankrekeninggegevens

Foto’s

Zoals u weet, worden er op diverse bijeenkomsten foto’s gemaakt. Een selectie hiervan wordt op onze internetsite gepresenteerd of in onze nieuwsbrief gepubliceerd. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om.

Om dit te kunnen blijven doen hebben wij uw toestemming nodig. Op basis van onze zorgvuldigheid gaan wij ervanuit dat u hiertegen geen bezwaar hebt. Mocht u wel bezwaar hebben tegen het publiceren van foto’s op onze website dan kunt u dit aangeven via een e-mail aan .

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. (Bijvoorbeeld als u wilt verhuizen). Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien u wilt dat uw gegevens verwijderd of aangepast worden, of wilt u inzage in uw geregistreerde gegevens dan kunt u hierover een mail sturen aan .

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy

Door gegevens aan ons te verschaffen, geeft u ons toestemming u hierover telefonisch en/of per mail te benaderen. Ook geeft u toestemming om per telefoon en/of mail informatie over de diensten, werkzaamheden en acties van ons te ontvangen. Als u geen prijs stelt op benadering per telefoon of mail, meldt u dan hiervoor af via .

Overig

Wij kunnen links verschaffen via onze eigen site naar websites van derden. Wij doen dit alleen als wij deze websites betrouwbaar achten. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens.

Vragen?

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Binnenvaartmuseum Nijmegen, Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen.
E-mail: / Telefoon: +31(0)6 – 53 60 75 32.